10 Ağustos 2017 Perşembe

ISO 9001-2015 Standart Gereklilikleri

ISO -9001-2008 standardı kullanıcılarından hedef belirlenmesi istenmekte idi. Ancak, yapı analizi ve bu yapı analizine dayalı planlama yapma isteği çok net olarak belirlenmemekte idi. 

ISO 9001-2015 standardı ile stratejik amaç ve hedefleri , stratejik planı olan ve stratejik planlamadaki engeller (riskleri) ve fırsatları yönetmekle ilgili bir yapı ortaya konulması istenmektedir.

ISO 9001-2015 standardına, planlamanın yönetim sistemi hedeflerini gerçekleştirmesi için stratejik planlama yapılması gerekliliği eklenmiştir.

Stratejik planlama ile kuruluşu tanıma, güçlü ve zayıf yönlerin analizi, durum analizi gibi çalışmalar, standardın ruhuna işlemiş, hedef, amaç, vizyon, misyon düzenlemeleri ile bu amaca yönelik bir planlama ruhu beklenmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri

-Liderlik
-Müşteri Odaklılık
-Çalışanların Katılımı
-Süreç Yaklaşımı
-İyileştirme
-Karar vermede gerçekçi yaklaşım
-İlişki Yönetimi

Yeni yaklaşımda, sekiz temel kalite prensibi yediye indirilmiştir.

Yönetim sistemi yaklaşımı, “ proses yaklaşımı” içerisinde işlenmiştir.
Tedarikçiler ile karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler prensibi, kuruluşu ilgilendiren tüm paydaşları içerecek şekilde “ İlişki Yönetimi” prensibi ile tarif edilmiştir.
Sürekli iyileştirme prensibi genel anlamda iyileştirme olarak alınmıştır.

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sisteminin etkin kullanımı ile kazanımlar   

-Sektörlerinde rekabet güçlerinin artması
-Müşteri ihtiyaçlarının maksimum düzeyde karşılanabilmesi
-Daha verimli çalışma (işletme kaynaklarından tasarruf)
-Hataları azaltan ve karlılığı arttıran iyileştirilmiş proses performansı
-Daha verimli iş süreçleri ile daha fazla katılım sağlayan personel
-Daha iyi müşteri hizmeti ile daha yüksek değerli müşteriler kazanılması
-Standarda uygunluğun kanıtlanması ile daha fazla kurumsal fırsat

Mevcut Standardın yeni versiyona uyarlanması

-ISO 9001’ in yeni versiyonunun çıkış noktası KYS ‘ yi destekleyen iç ve dış tarafları belirlemektedir.
-Uygulamalar  ve oluşturulan yeni yapı revizyon gerekliliklerine uygun hale getirilmelidir.
-Yeni tanımlamaları karşılayacak, yeni yapıya uygun dökümantasyon oluşturulmalı.
-Risk tabanlı yaklaşım için temel bilgi düzeyi geliştirilmeli.                       
-Proses yaklaşımları temel alınarak, yönetim sistemindeki eksiklikler gözden geçirilmelidir.
-ISO 9001-2015 ‘ in öngördüğü birçok bölüm risk temelli dökümante edilmiş olup, kuruluşlar  “ Risk Yönetim Planı “ oluşturmalı ve uygulamaları risk tabanlı oluşturulan dökümanlar kullanılmalıdır.

Revizyonun Amacı :                                       

-İlgiyi ve işe yararlılığı sürdürmek
-Diğer  yönetim sistemleri ile entegre edilebilirliği sağlamak
-Kurumsal yönetim için etkin yaklaşım sağlamak
-Kullanıcı grupların ihtiyaçlarının karşılanmasını güven altına almak
-Müşterilerin memnun edilme yeteneğini arttırmak
-Bürokrasiye azaltmak

2015 Değişiklikleri:

-Risk konsepti, standardın geneline işlemiştir.
-Ürün yerini, “Ürün ve Hizmet” ifadesine bırakmıştır.
-“Doküman” ve “ Kayıt “ yerine, “ Yazılı bilgi” veya “ Dökümante  Edilmiş Bilgi “ gelmiştir.
-“ Kalite El kitabı “ , gereksinimini ortadan kaldırmıştır.

- Proses yaklaşımı, girdiler, işlem, çıktılar ve önlemlerde dahil olmak üzere daha bağlayıcı bir gerekliliktir.
- “ Kuruluş Bağlamı” ilave edilmiştir. KYS ‘nin tasarımı için çerçeve yaklaşımı ifade edilmektedir.
-“Yönetim Temsilcisi” anlayışı kalkmıştır.

Ne Yapılmalı ?

-Danışmanlık desteği alarak, en az on yıllık uygulamayı kapsayacak şekilde ISO 9001-2015 de neler değişti tam olarak öğrenin.
-Kuruluşunuzun önemli değişiklikleri öğrendiğini ve anladığını güvence altına alın.
-Yeni değişiklikleri ve şartları uygulamak için ilerden geriye doğru bir plan oluşturun.
-Yeni standardın bütün avantajlarından faydalanmak için planlama yapın.
-Sistem revizyonu için danışmanlık ve eğitim alın.
- Mevcut dökümanlarınızı 2015 değişikliklerini dikkate alarak güncelleyin.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Düşler Ülkesine Yolculuk - (İkinci Kitabımdan Alıntılar)

Değişmeyen Tek Şey Değişim İken;  Bir gün, her şeyi olmasa da pek çok şeyi değiştirmek isteriz. Sahne değişiyordur. Şayet değişmez isek, biz...