8 Şubat 2015 Pazar

Yönetimde iyileştirme ve Markalaşma Üzerine...Küçük ve Orta ölçekli firmaların desteklenmesine yönelik Kosgeb proje çağrısı ve gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir.

Dönemsel olarak açılan bu destek den, Küçük ve orta ölçekli firmalarımızın istifade edebilmesi dileği ile paylaşımda bulunuyorum.

Konu 1: KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek
Konu 2: KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi

UYARI: İşletmeler belirlenen konulardan sadece biri için başvuru yapabilecektir.

2. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar
KOBİ’lerin sağlıklı bir biçimde büyüyebilmesi, daha uzun ömürlü olabilmesi ve ekonomideki etkinliklerinin attırıla bilmesi için özellikle yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir.  Bununla birlikte, günümüz inovasyon odaklı rekabet anlayışı dikkate alındığında; tüketici etkisi, mal ve hizmetlerin dünya pazarlarına ve yerel pazarlara markalanarak sunulmasının bir zorunluluk haline geldiği gerçeğinden hareketle, KOBİ’lerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarında ve marka olmalarında doğru stratejilere ihtiyaçları bulunduğu bir gerçektir.
Ülkemizde işletmelerin %99’unu oluşturan KOBİ’lerin yapısı büyük çoğunlukla aile şirketi şeklindedir. Bu işletmeler kurucu ve çevresindeki az sayıda çalışanı ile hızlı ilerleyen işletmeler olup belirli bir büyüklüğe ulaştıklarında sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu işletmelerde bütüncül ve sistemli bir yaklaşım olmaması, işletme faaliyetlerinde kontrol ve kurucuya bağlı olarak hayatını sürdürmeleri, yaşam ömürlerini kısaltan bir faktör olarak görülmektedir. İşte Kurumsallaşma özellikle aile işletmelerinde faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve yaşam süresinin uzatılması açısından büyük önem arz etmektedir.
Günümüzde yaşanan hızlı değişimler ve yeni gelişmeler işletmelerin eski kurallara göre rekabet edebilmelerini olanaksız hale getirmiş bulunmaktadır. Zira dünya genelinde işletmeler, pazar paylarını arttırabilmek ve rekebet edebilmek için yenilikçilik, teknoloji ve markalaşmayı önceliklen dirmekte ve hem ar-ge faaliyetlerine, hem de markalaşmaya ciddi yatırım yapmayı zorunlu hale gelmiştir.
Keza markalaşma ve kurumsallaşma arasında da doğrusal bir ilişkiden bahsedilmektedir. Bir işletmenin markalaşabilmesi için öncelikle kurumsal bir yapı varlığının olması ön şart olarak kabul edilmektedir. Marka her ne kadar yenilikçiliğin getirisini garanti altına alsa da, bunu sürdürülebilir kılmak için kurumsal bir yönetim anlayışını da beraberinde tesis etmek gerekir.

KOSGEB tarafından ,bu tespitlerden yola çıkarak  KOBİ Proje Destek Programı kapsamın-da,“KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek” ve “KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi” konularında çağrı açılmıştır.
  
3. Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi:  30 Ocak 2015

*Çağrı Kapanış Tarihi: 20 Mart 2015 - saat 23.50


Rekabet edebilirlik kabiliyetlerini arttırmak isteyen tüm işletme yöneticilerine bu fırsattan bahsetmek istedik. Söz konusu   proje konuları için 150000 TL . üst limit hibe desteği ön görülmüştür.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Biliyor muydunuz ?

Devlet desteklerinden maksimum oranda faydalanabiliyorsanız, sürdürülebilir rekabet gücünüzü sağlayabiliyorsunuz demektir. Devlet hibe ve ...